Home ASCII Codepages in WordPerfect: WP/CP ISO 8859

Fonts en/and ASCII

De meeste programma's maken gebruik van de 8 bits notatie voor het vastleggen van teksten min of meer volgens bovengenoemde ASCII. Een enkel programma heeft geprobeerd daar een uitbreiding aan te geven. Over de WordPerfect notatie verderop meer. De meeste merken fonts blijven wat het aantal verschillende karakters betreft binnen het aantal van 255. In de praktijk geven PostScript Type 1, TrueType en AGFA CompuGraphic Intellifont niet meer plaats dan zo'n 228, 224 resp 256 tekens per font. Theoretisch zouden de aantallen hoger kunnen liggen: bij PostScript is er geen beperking, AGFA gaat tot 585, en TrueType ging tot 292. GEM/GDOS en Calamus font bevatten maximaal 255 tekens.

Bitstream Inc. was lange tijd de enige fabrikant die zijn Speedo fonts levert met een aantal karakters dat ruim over de grens van 255 heen gaat met tot praktisch het maximale aantal van 564 [!] tekens per font. Programma's die met Speedo fonts werken kunnen niet alle 564 tekens tegelijk aan en moeten dus een keuze maken. Hoe programma's zo'n keuze maken en of er voor de eindgebruikers nog iets te kiezen valt komt onder Char_Map aan de orde.

Most programmes use a 8 bits notation for texts more or less according to above mentioned ASCII. Hardly any programme has gone beyond that. I'll deal with WordPerfect lateron. As to the size of fonts available on the market, most fonts let you have upto 255 characters.

PostScript Type 1, TrueType and AGFA CompuGraphic Intellifont usually provide fonts with no more than 228, 224 resp. 256 characters per font. Theoretically this number can be much higher. PostScript knows no restriction, neither does TrueType but until recently you wouldn't find more than 292 characters, AGFA will go as far as 585.

GEM/GDOS and Calamus font will not exceed the 255 characters.

Bitstream Inc. was for a long period the only type-foundry that had fonts with amply more than 255 characters, in fact quite often there were 564 [!] characters available.

Programmes that use Speedo fonts cannot process all 564 characters at the same time and are bound to make choices. How such choice should be done and how users can influence those choices will be described when the Char_Map programme will be dealt with.


Als we het probleem van de niet-westerse talen met rust laten dan geven de diverse europese talen met latijnse lettertekens al voldoende problemen. De ASCII reeks boven de 127 wordt per land anders ingevuld. Leveranciers van printers met ingebouwde fonts geven de mogelijkheid de printer naar wens in te stellen op zo'n taal vaak met behulp van schakelaartjes [dip-switches].

Vanuit programmatuur zijn de landen-tekensets soms te benaderen met bepaalde codes [code-pages in MS-DOS, en WordPerfect]. Voor de fonts waar het in dit artikel over gaat, en die grafische informatie voor printers bevatten, brengt dat ons geen stap verder. Als in een bepaald font de Poolse lettertekens of de o met Hongaarse umlaut niet aanwezig zijn, kunnen we ze ook niet te voorschijn toveren. Er zit niets anders op dan met een fonteditor dit letterteken er bij te maken en een plaats te geven op een ASCII positie tussen 127 en 255. Daarbij is het handig rekening te houden met de overeenkomstige positie van de printer-interne fonts resp. code-pages.

Bij de nieuwe Windows 95 worden multilingual TrueType fonts meegeleverd die tot 655 tekens kunnen bevatten. In deze fonts zitten de tekens voor zowel Latin_1, Latin_2, Cyrillisch als Grieks! Zie verder het hoofdstuk over Windows 95.

If we leave the non-western languages alone for a moment the various European languages using a latin-script will give us enough problems. The upper-ASCII range [128 and above] has been approached by different countries differently. Printer suppliers made in-built options to choose the country by means of so-called dip-switches.

The country-specific characterset can be steered from within programmes by so-called codepages [MS-DOS, WordPerfect].

The fonts mentioned in this article have their own instructions for printers. When a particular font hasn't got the Polish ogonki or the o with Hungarian umlaut we can't suddenly make these characters appear on paper. The only solution will be to add the characters by way of a font-editor and give them a place in the 128-255 range. It will be wise to follow the codepages concerned.

Windows 95 can be prepared to give multilingual TrueType fonts with upto 655 characters. These fonts will contain characters for both the Latin_1, Latin_2, Cyrillic as Greek codepages! More about them in the chapter on Windows 95.


Copyright © Rein Bakhuizen van den Brink
Last updated on 26 december 2000

Home ASCII Codepages in WordPerfect: WP/CP ISO 8859